• Kristiansen Kjeldgaard posted an update 4 months, 1 week ago

  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

  Drejer det sig om attester skal bestilling af tid ske pr. CGM Vision BHT – vår løsning for bedriftshelsetjenester. Merk at vår supportavdeling kun besvarer tekniske spørsmål vedrørende PatientSky.

  Fåresyge , der giver hævede spytkirtler og let feber og kan medføre meningitis (hjernehindebetændelse) eller testikelbetændelse samt varige mén. Pneumokoksygdom (forårsaget af visse pneumokoktyper), der kan medføre blodforgiftning og meningitis.

  I forbindelse med vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægerne i Låsby som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks.

  I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan lægerne i Låsby behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig.

  Henrik Nielsen, en række personoplysninger om dig. Her i lægehuset tager vi os af alle de almindeligt forekommende opgaver for praktiserende læger. Vi tager os af diagnosticering, behandling og kontrol af de almindelige medicinske tilstande samt forebyggende undersøgelser. Desuden foretager vi små kirurgiske indgreb, spiraloplægning, blokader og ultralydsskanning.

  Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig. Måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og sundhedsloven. Vi prioriterer uddannelse højt, og du vil derfor også møde uddannelseslæger (læger som er ved at uddanne sig til speciallæger), som er i huset mellem ½ og 1 år af gangen. Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Vi er aktive medspillere i forbindelse med problemer, hvor sygdom giver begrænsninger i erhvervsevnen. I den forbindelse deltager vi aktivt i møder med socialforvaltning og ved rundbordsamtaler med patient, arbejdsgiver og forvaltning. Endvidere samarbejder vi med arbejdsmedicinsk afdeling for at finde mulige løsninger med henblik på fastholdelse på arbejdsmarkedet.

  Sundhedsstyrelsen har ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold på behandlingsstedet.” Hvis du bliver bedt om ”vælg type af læge du leder efter”, skal du vælge intern mediciner. Tidsbestilling hos sygeplejersker er desværre ikke muligt. Vi kan godt finde på at rykke din bestilte tid til vores sygeplejersker, hvis vi vurderer det kan varetages af dem.

  Helseforetakene skal ta imot flere lærlinger i helsefag. Helseforetak og kommuner vil i helsefellesskapene sette mål for kompetansedeling.

  42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. “Speciallægepraksis i kardiologi/intern medicin. Der er ansat fuldtids kardiologisk sygeplejerske samt sekretær, der to timer dagligt varetager telefonopgaver. Hvis man er i sikringsgruppe 1, er behandlinger og undersøgelser vederlagsfrie for patienten, men der kræves henvisning fra egen læge. Vi tilstræber en nuanceret holdning til medicinsk behandling af psykiske symptomer. Medicin, herunder “lykkepiller” eller depressionspiller, er i nogle tilfælde oplagt nødvendige, men i andre situationer kan det være mere hensigtsmæssigt at benytte samtalen, evt.

  Databeskyttelsesforordningens artikel 6 og 9. I forbindelse med min undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler klinikken, Speciallæge dr. med.

  Hvis du er i tvivl, så spørg altid om prisen forud for bestilling af tid. Hun er ved at uddanne sig til praktiserende læge og har erfaring fra andre praksis i Sønderjylland. Livmoderhalskræft (Human papillomavirus-infektion, HPV).

  Jeg opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Jeg har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvo jeg er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. I forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Speciallæge dr. med. Henrik Nielsen behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Når du bestiller tid, skal du huske at oplyse, hvilken læge du gerne vil ind til.

  Vaccinationer forebygger sygdomme, som kan være alvorlige for barnet. For nogle børnesygdomme gælder, at de er meget smitsomme, og at næsten alle børn vil få sygdommene på et eller andet tidspunkt, hvis de ikke er vaccinerede. Dette gælder for mæslinger, fåresyge, røde hunde og kighoste. En undtagelse er stærk smertestillende medicin og afhængighedsskabende medicin, her kræves aftale med læge og personligt fremmøde efter aftale. patientjournal Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Vi bor ”på landet”, og det betyder, at mange problemer, som ellers ville blive løst på skadestue eller ved speciallæge, løses af os.

  I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægerne Solgården behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens kap. Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationsloven. Overholder vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

  Vi behandler småskader, syr sår, fjerner fremmedlegemer fra øjnene, behandler brandsår. Desuden tager vi mange blodprøver for sygehusafdelinger. Husk altid at medbringe dit sygesikringskort, også til børn, ved henvendelse i klinikken.